Όροι & Προϋποθέσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (website)

Η εταιρεία με την επωνυμία «PATMOS AKTIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και έδρα το Δήμο της Πάτμου (περιοχή Γροίκος, Τ.Κ. 85500) (εφεξής η «Εταιρεία»), ως υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ενημερώνει το πρόσωπο (εφεξής το «Υποκείμενο»), το οποίο επισκέπτεται/ χρησιμοποιεί το διαδικτυακό της τόπο www.patmosaktis.gr (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») για τα εξής:

 1. Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από ανηλίκους

Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν προορίζεται προς χρήση από Υποκείμενα ηλικίας κάτω των δεκαπέντε (15) ετών. Τυχόν επεξεργασία δεδομένων Υποκειμένων ηλικίας κάτω των δεκαπέντε (15) ετών στο πλαίσιο του Διαδικτυακού Τόπου τελείται εφόσον ληφθεί η συγκατάθεση του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα αυτών.

 1. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων και σχετική νομική βάση

Η Εταιρεία ή/ και τρίτοι κατ' εντολή και για λογαριασμό της/ εκτελούντες την επεξεργασία (π.χ. εταιρείες παροχής υπηρεσιών ΙΤ) επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα του Υποκειμένου:

 1. για την ολοκλήρωση της επικοινωνίας της Εταιρείας με το Υποκείμενο, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υποκειμένου, μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Η σχετική επεξεργασία των δεδομένων του Υποκειμένου γίνεται επί τη νομική βάσει της συγκατάθεσής του, που συνίσταται στη θετική ενέργεια συμπλήρωσης της φόρμας επικοινωνίας ή
 2. για την καλύτερη λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου και τη βελτίωση της πλοήγησης σε αυτόν, χρησιμοποιώντας cookies. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των cookies στο πλαίσιο του Διαδικτυακού Τόπου εδώ ή
 3. για την προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας, επί τη νομική βάσει είτε του σχετικού δικαιώματος της Εταιρείας που υπερισχύει του συμφέροντος ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή των ελευθεριών του Υποκειμένου είτε της θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων από την Εταιρεία.

Τέλος, για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υποψηφίων προς εργασία, σε περίπτωση αποστολής βιογραφικού σημειώματος μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, μάθετε περισσότερα here.

 1. Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από τη φύση της επεξεργασίας των δεδομένων, σε συνάρτηση με το χρόνο που καθορίζει η σχετική νομοθεσία.

 1. Αποδέκτες των δεδομένων

Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων είναι η ίδια η Εταιρεία καθώς και τρίτοι/ εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής ανάθεσης της επεξεργασίας σε αυτούς από την Εταιρεία (π.χ. εταιρείες ΙΤ). Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κοινοποιήσει πληροφορίες που αφορούν στο Υποκείμενο, εάν η νομοθεσία εισάγει αντίστοιχη σχετική υποχρέωση ή σχετικό δικαίωμα ή εάν η κοινοποίηση αυτή απαιτείται από δικαστική απόφαση, εισαγγελική διαταγή ή παραγγελία ή απόφαση άλλου προσώπου ή διοικητικού οργάνου με εκ του νόμου αρμοδιότητα να υποχρεώσει την αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών.

 1. Μη διαβίβαση δεδομένων εκτός Ε.Ε.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο του Διαδικτυακού Τόπου γίνεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 1. Σύνδεση με δικτυακούς τόπους τρίτων

Η τυχόν διασύνδεση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου με άλλο διαδικτυακό τόπο τρίτων μερών μέσω ειδικών συνδέσμων, υπερσυνδέσμων (links, hypperlinks, banners κλπ) δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οιασδήποτε ευθύνης για το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου αυτού, την ποιότητα και την πληρότητα των τυχόν προϊόντων ή των υπηρεσιών που παρουσιάζονται σε αυτόν ή την πολιτική που ακολουθείται σε αυτόν σχετικά με την προστασία και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα Υποκείμενα θα πρέπει να φροντίζουν τα ίδια να ενημερώνονται για την προστασία και την επεξεργασία των δεδομένων τους από τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους.

 1. Δικαιώματα Υποκειμένου

Το Υποκείμενο έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Να λάβει αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία, μαζί με άλλες πληροφορίες για το πώς τα επεξεργάζεται.
(β) Να αιτηθεί την διόρθωση ανακριβών δεδομένων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αιτηθεί την διαγραφή τους ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του.
(γ) Να αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων του.
(δ) Να αιτηθεί την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του.
(ε) Να αιτηθεί να λάβει αντίγραφο ή να διαβιβαστεί αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων του σε άλλη εταιρεία (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων) (σε αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο), όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης.
(στ) Να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων στο πλαίσιο του Διαδικτυακού Τόπου και
(ζ) Να υποβάλλει καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (www.dpa.gr) σχετικά με το πώς η Εταιρεία χειρίζεται τα δεδομένα του.

Εάν το υποκείμενο των δεδομένων επιθυμεί να λάβει περαιτέρω πληροφορίες/ ενημερωθεί σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ή να ασκήσει οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων του, πρέπει να αποστείλει email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) αποκλειστικά και μόνον στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], ή να αποστείλει επιστολή στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση αλληλογραφίας, ρητώς αποκλειομένων οποιωνδήποτε άλλων μέσων επικοινωνίας (π.χ. του τηλεομοιότυπου (fax), της τηλεφωνικής επικοινωνίας).

 1. Τροποποιήσεις της παρούσας Ενημέρωσης

Επειδή η παρούσα ενημέρωση ενδέχεται να τροποποιηθεί, καλούμε τα Υποκείμενα να ενημερώνονται τακτικά για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές.