Πολιτική Απορρήτου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ "PATMOS AKTIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." (εφεξής "Εμείς")

1. Εισαγωγή

(α) Πεδίο Εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης

Αναγνωρίζουμε ότι η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής είναι σημαντικό ζήτημα. Συνεπώς συλλέγουμε, αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (ΓΚΠΔ), και με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων (από κοινού η "Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων"), στο βαθμό που η Νομοθεσία αυτή είναι εφαρμοστέα. Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου ("Δήλωση") αφορά σε όλους τους πελάτες και τους υποψήφιους πελάτες ("Εσείς") και καλύπτει Προσωπικά Δεδομένα που τηρούνται ηλεκτρονικά, ενώ ισχύει επίσης για έγχαρτα συστήματα αρχειοθέτησης.

(β) Επεξήγηση όρων που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Δήλωση

Στην παρούσα Δήλωση νοούνται ως:

Προσωπικά Δεδομένα: κάθε πληροφορία που αφορά φυσικό πρόσωπο από την οποία αυτό το πρόσωπο μπορεί να ταυτοποιηθεί. Δεν εφαρμόζεται σε πληροφορίες που δεν σχετίζονται με ταυτοποιήσιμο πρόσωπο και έχουν καταστεί ανώνυμες (ανώνυμα δεδομένα).

Ειδική Κατηγορία Προσωπικών Δεδομένων: νοείται κάθε πληροφορία που αποκαλύπτει τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και κάθε πληροφορία που αφορά την φυσική ή ψυχική υγεία, τη σεξουαλική ζωή, τον γενετήσιο προσανατολισμό και βιομετρικά ή γενετικά δεδομένα.

2. Πληροφορίες και Ασφάλεια Δεδομένων

Πολιτική μας είναι να προστατεύσουμε το δικαίωμά σας στην ιδιωτική ζωή. Θα λάβουμε κάθε εύλογο μέτρο για να διασφαλίσουμε ότι κατάλληλα τεχνικά και λειτουργικά μέτρα ασφαλείας, υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου και διαδικασίες συμμόρφωσης έχουν τεθεί σε εφαρμογή για να αποτρέψουν τυχόν μη ενδεδειγμένη πρόσβαση, κοινολόγηση, μεταβολή ή διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων.

Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας στους υπαλλήλους εκείνους, εκπροσώπους και συνεργάτες που για επιχειρηματικούς σκοπούς έχουν ανάγκη να τα γνωρίζουν. Οι εκπρόσωποι και συνεργάτες μας θα επεξεργαστούν τα Προσωπικά Δεδομένα σας αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και υπόκεινται έναντι ημών σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας.

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή διαδικασίες για να αντιμετωπίσουμε κάθε πιθανολογούμενη παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων και θα ενημερώσουμε εσάς και την εκάστοτε ρυθμιστική αρχή για κάθε πιθανολογούμενη παραβίαση, εφόσον η ως άνω ενημέρωση επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αναφορικά με την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και λειτουργικά μέτρα για την ασφαλή μεταφορά πληροφοριών και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσουμε κινδύνους από ιούς ή σφάλματα που μπορεί να παρουσιαστούν κατά τη διαβίβαση. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να επισημανθεί πως η μεταφορά πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενέχει κινδύνους. Συνεπώς, να το λάβετε αυτό υπόψη σε περίπτωση που ζητήσετε ή στείλετε πληροφορίες σε εμάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σας συνιστούμε να μην περιλαμβάνετε απόρρητες πληροφορίες (π.χ. στοιχεία πιστωτικής κάρτας) όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας.

Τέλος, θα ήταν φρόνιμο, να διασφαλίσετε ότι πάντα κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας όταν ολοκληρώνετε την χρήση της ηλεκτρονικής φόρμας κράτησής μας. Μολονότι η περίοδος λειτουργίας της φόρμας θα τερματισθεί αυτόματα μετά από μία σύντομη περίοδο αδράνειας, είναι καλύτερο να κλείσετε τα προγράμματα περιήγησής σας αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε δημόσια προσβάσιμο υπολογιστή.


3. Είδη Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται


Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας, μπορεί να επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα και Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών. Αυτά περιλαμβάνουν ενδεικτικά τις ακόλουθες πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς:

 Προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, τίτλος, διεύθυνση σπιτιού, ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο επικοινωνίας, προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση (email).
 Ημερομηνία και τόπος γέννησης.
 Φύλο.
 Οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία εξαρτώμενων μελών (όνομα και ηλικία).
 Φωτοτυπίες εγγράφων ταυτότητας, όπως δελτίων ταυτότητας, διαβατηρίων και αδειών οδήγησης και πληροφορίες αναφορικά με την οικεία εκδούσα αρχή.
 Εθνικότητα και χώρα διαμονής.
 Οικονομικές πληροφορίες, όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας και ιστορικό συναλλαγών.
 Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων όταν αυτές γνωστοποιούνται και σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών μας, όπως δεδομένα υγείας (π.χ. αναπηρίες, αλλεργίες), θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, πολιτικά φρονήματα, και στο μέτρο που επιτρέπεται από την εκάστοτε νομοθεσία, πληροφορίες που σχετίζονται με τυχόν ποινικές καταδίκες ή αδικήματα.
 Τεχνικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με την συσκευή την οποία χρησιμοποιείτε για να επικοινωνήσετε με εμάς (συμπεριλαμβανομένου του αποκλειστικού αναγνωριστικού κωδικού, του μοντέλου εξοπλισμού (hardware) και του λειτουργικού).
 Αλληλογραφία (π.χ. όταν επικοινωνείτε με εμάς, μας υποβάλλετε ερωτήματα ή αιτήματα που σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών μας).
 Προτιμήσεις - όπως ειδικά αιτήματα, θέματα εξυπηρέτησης και λοιπές προτιμήσεις για τη διαμονή σας.
 Πληροφορίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων για την άφιξη και την αναχώρησή σας από τις ξενοδοχειακές μονάδες μας).
 Η υπογραφή σας.

4. Πηγές Προσωπικών Δεδομένων

Συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όταν εσείς οι ίδιοι μας τα παρέχετε ή επικοινωνείτε μαζί μας απευθείας, για παράδειγμα:

 Όταν κάνετε κράτηση σε απευθείας σύνδεση με το γραφείο κρατήσεων των ξενοδοχειακών μας μονάδων.
 Όταν κάνετε κράτηση χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή μας πλατφόρμα κράτησης/ το ηλεκτρονικό έντυπο κράτησης.
 Όταν δημιουργείτε προφίλ, σε περίπτωση χρήσης της εφαρμογής μας που διατίθεται σε κινητά τηλέφωνα.
 Όταν ανταλλάσσετε πληροφορίες ως αποτέλεσμα των γενικώς παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών.

Λαμβάνουμε επίσης Προσωπικά Δεδομένα σας από άλλες πηγές, όπως συνεργαζόμενα μέρη, ταξιδιωτικούς πράκτορες/ πρακτορεία/ γραφεία και λοιπές δημόσια προσβάσιμες πηγές.

Ενδεχομένως να συλλέξουμε Προσωπικά Δεδομένα σας μέσω της χρήσης cookies όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ή μέσω δημόσια προσβάσιμων πηγών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση cookies από εμάς, επισκεφθείτε την "Πολιτική χρήσης Cookies".


5. Πως χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Είμαστε υπεύθυνος επεξεργασίας που σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι για τον καθορισμό του σκοπού και του τρόπου επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας πριν, κατά τη διάρκεια, ή μετά τη λήξη της σχέσης μας με εσάς.

(α) Νομική Βάση επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας

Χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο εφόσον μας επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Συνήθως και ανάλογα με την κατάσταση κατά την οποία θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας (βλέπε παράγραφο β ανωτέρω), θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 Όταν καλούμαστε να εκπληρώσουμε τη συμφωνία στην οποία έχουμε εισέλθει με εσάς ή προκειμένου να λάβουμε μέτρα, κατόπιν δικού σας αιτήματος, πριν ακόμη εισέλθουμε σε οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία.
 Όταν καλούμαστε να συμμορφωθούμε με τυχόν νομική και κανονιστική υποχρέωση.
 Όταν κρίνεται απαραίτητο για τα έννομα συμφέροντα μας (ή τα συμφέροντα τρίτου μέρους), και εφόσον έναντι των συμφερόντων αυτών δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματα σας (π.χ. όταν η χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας μας βοηθάει να θέσουμε σε λειτουργία και να βελτιώσουμε την επιχείρησή μας και να περιορίσουμε τυχόν διακοπή των υπηρεσιών που ενδεχομένως σας προσφέρουμε).

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας στις ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες κρίνονται σπάνιες:

 Όταν καλούμαστε να προστατεύσουμε τα συμφέροντά σας (ή τα συμφέροντα τρίτου).
 Για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
 Όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας ως προς αυτό.

(β) Περιπτώσεις σας οποίες θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Οι περιπτώσεις στις οποίες θα επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας αναφέρονται κατωτέρω.

 Για να επιβεβαιώσουμε ή να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας σχετικά με το αίτημα κράτησής σας.
 Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
 Για λόγους κοστολόγησης/ τιμολόγησης αναφορικά με τη διαμονή σας σε εμάς.
 Για να χρεώσουμε την πιστωτική σας κάρτα, όταν εξουσιοδοτούμαστε προς τούτο, βάσει του αιτήματος κράτησής σας.
 Για να διενεργήσουμε επιχειρηματικές, λειτουργικές και διοικητικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης αρχείων και διεξαγωγής ελέγχων.
 Για να επικοινωνήσουμε με εσάς σχετικά με ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από τη διαμονή σας σε εμάς.
 Για να συμμορφωθούμε με την εκάστοτε νομοθεσία/ κανονιστικό πλαίσιο.
 Για να συμμορφωθούμε με το αίτημα ή την απαίτηση κάθε δικαστηρίου ή δικαστικής αρχής της οικείας δικαιοδοσίας, του διαμεσολαβητή, του διαιτητή, της φορολογικής αρχής ή της κανονιστικής ή κρατικής αρχής.
 Για τη χρήση αυτών σε σχέση με κάθε ένδικη διαδικασία ή κανονιστική πράξη (συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών ένδικων διαδικασιών/ κανονιστικών πράξεων) και για την λήψη νομικής συμβουλής ή για την θέσπιση, άσκηση ή προστασία έννομων δικαιωμάτων.
 Για να σας παρέχουμε πληροφορίες και διαφημιστικό υλικό (μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης) σχετικά με εκδηλώσεις, προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς και τα οποία κρίνουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 Για να διεξάγουμε έρευνες ή να δημιουργήσουμε ειδικές ομάδες συνομιλιών προκειμένου να λάβουμε κριτικές σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας.
 Για να λειτουργήσουμε την επιχείρησή μας, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών σκοπών, όπως ελέγχου, ανάλυσης δεδομένων, σκοπών στατιστικής και αξιολόγησης και αντιμετώπισης βλαβών που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.

(γ) Συνέπειες μη παροχών των Προσωπικών Δεδομένων

Εάν δεν μας παράσχετε ορισμένες πληροφορίες, όταν σας ζητηθούν, ενδεχομένως να μην μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε το αίτημα κράτησής σας/ να εκπληρώσουμε την συμφωνία στην οποία εισήλθαμε με εσάς, ή μπορεί να μας εμποδίσει να συμμορφωθούμε με νομικές υποχρεώσεις μας.

6. Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων σας

Εμείς (και τα μέρη στα οποία Προσωπικά Δεδομένα κοινολογούνται) ενδέχεται να κοινολογήσουμε Προσωπικά Δεδομένα στις περιπτώσεις που αναφέρονται κατωτέρω:

 Σε τρίτα μέρη που μας παρέχουν υπηρεσίες ή ενεργούν ως εκπρόσωποί μας (ή σε μελλοντικά τρίτα μέρη που θα ενεργούν ως πάροχοι υπηρεσιών σε εμάς ή μελλοντικούς εκπροσώπους μας). Τέτοιοι πάροχοι υπηρεσιών ή/ και εκπρόσωποι ενδέχεται να κοινολογήσουν επίσης πληροφορίες στους δικούς τους παρόχους υπηρεσιών ή εκπροσώπους. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι ο πάροχος υπηρεσιών ή ο εκπρόσωπός μας υπόκειται στις κατάλληλες προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και ότι επιβάλλουν τις εν λόγω προϋποθέσεις και στους δικούς τους παρόχους υπηρεσιών ή εκπροσώπους.
 Στους επιχειρηματικούς συμβούλους ή ελεγκτές μας.
 Σε κάθε δικαστήριο ή δικαστική αρχή της οικείας δικαιοδοσίας, διαμεσολαβητή, διαιτητή, φορολογική αρχή ή κανονιστική ή κρατική αρχή.
 Σε δημόσιες αρχές, εθνικές αρχές ή κρατικά σώματα, όταν απαιτείται από το νόμο ή τη νομοθεσία.
 Άλλως, εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω κοινολόγηση.

7. Διεθνείς Διαβιβάσεις Προσωπικών Δεδομένων

Οι αποδέκτες που αναφέρονται στο τμήμα 6 ανωτέρω ενδέχεται να είναι οντότητες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εκτός από τις χώρες που για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κρίνει ότι παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας (προς το παρόν Ανδόρα, Αργεντινή, Καναδάς, Ελβετία, Νήσοι Φερόες, Γκέρνσεϊ, Ισραήλ, Νήσος του Μαν, Νέα Ζηλανδία, Ουρουγουάη και Ιαπωνία), αξιώνουμε από τους αποδέκτες να συμμορφώνονται με τα κατάλληλα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

8. Χρόνος τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα κρίνουμε απαραίτητο για να εκπληρώσουμε τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν ή για να συμμορφωθούμε με νομικές, κανονιστικές, λογιστικές, ελεγκτικές ή εσωτερικής πολιτικής απαιτήσεις. Για να καθορίσουμε τον κατάλληλο χρόνο τήρησης των Προσωπικών Δεδομένων λαμβάνουμε υπόψη την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, καθώς και την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των Προσωπικών Δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εγκεκριμένη χρήση ή γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας, τους σκοπούς για τους οποίους συλλέξαμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας και το κατά πόσο μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς μέσω άλλων μεθόδων.

9. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας

(α) Η υποχρέωσή σας να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλαγές

Είναι σημαντικό τα Προσωπικά Δεδομένα σας τα οποία τηρούμε να είναι επικαιροποιημένα και ακριβή. Παρακαλείστε όπως μας ενημερώσετε σε περίπτωση που υπάρξει τυχόν αλλαγή στα Προσωπικά Δεδομένα που μας έχετε παράσχει μέχρι και την άφιξή σας στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις μας.

(β) Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα

Υπό ορισμένες συνθήκες, εκ του νόμου έχετε το δικαίωμα να:

 Ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας (κοινώς γνωστό ως "δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων"). Αυτό σας επιτρέπει να λάβετε αντίγραφο των Προσωπικών σας Δεδομένων που τηρούμε για εσάς και να ελέγξετε την νόμιμη επεξεργασία τους από εμάς.
 Ζητήσετε διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων που τηρούμε αναφορικά με εσάς. Αυτό σας επιτρέπει να διορθώσετε τυχόν ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που τηρούμε αναφορικά με εσάς.
 Ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας. Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε από εμάς να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε Προσωπικά Δεδομένα εφόσον δεν υπάρχει βάσιμος λόγος για να συνεχίσουμε την επεξεργασία τους. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας εφόσον έχετε ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία (βλέπε κατωτέρω).
 Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας στις περιπτώσεις που βασιζόμαστε σε έννομο συμφέρον μας (ή τυχόν τρίτου μέρους) και συντρέχει λόγος σχετικά με την συγκεκριμένη κατάσταση που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία για τον λόγο αυτό. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αντιταχθείτε εγγράφως στην περίπτωση που επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα σας για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αναφέρεται κατωτέρω ή κάνοντας χρήση της δυνατότητας εξαίρεσης (opt-out) που τίθεται από εμάς στη σχετική διαφημιστική επικοινωνία.
 Ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας. Αυτό σας επιτρέπει να ζητήσετε από εμάς την αναστολή επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, εάν θέλετε για παράδειγμα να αποδείξουμε την ακρίβειά τους ή τη νομική βάση επεξεργασίας τους.
 Ζητήσετε τη μεταφορά των Προσωπικών Δεδομένων σας σε άλλο μέρος (επίσης γνωστό ως "φορητότητα των δεδομένων").
 Αποσύρετε, σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας βάσει της δικής σας συγκατάθεσης, την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Σημειωτέον ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησης αυτής.
 Ζητήσετε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να μην υπόκεισθε σε αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

Εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο [email protected].

Τέλος, έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (για την Ελλάδα: www.dpa.gr).

(γ) Ερωτήματα σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας

Εάν έχετε κάποιο ερώτημα σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας [email protected].

10. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα Δήλωση ανά πάσα στιγμή και θα σας ενημερώσουμε σχετικά επικαιροποιώντας την παρούσα Δήλωση στην ιστοσελίδα μας στο: www.patmosaktis.gr. Όλες οι αλλαγές στην παρούσα Δήλωση ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσης, εκτός αν ορίζεται άλλως.